Adunarea generală a membrilor C.A.R.P. ORADEA – 2019

Vineri, 31.05.2019, a a vut loc Adunarea Generală a membrilor C.A.R.P. Oradea.

Activitatea s-a desfășurat la parterul locației aparținătoare C.A.R.P. Oradea, str. Dunărea nr. 15 (Restaurantul C.A.R.P. Oradea), cu participarea unui număr de 52 de delegați ai membrilor și 5 membri prezenți din proprie inițiativă, în baza anunțului publicat în ziarul local „Crișana”, afișat la sediul nostru și postat pe site-ul instituției.

Au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum, adică 49 + 1 = 50 delegați, lucrările desfășurându-se în condiții depline de legalitate, într-o atmosferă de responsabilitate și o atitudine proactivă, manisfestate de către participanți.

Punctul de la ordinea de zi cu cea mai mare dezvoltare în timp (aproximativ 1 h și 30 minute) a fost cel dedicat dezbaterilor. Cele 10 persoane înscrise la cuvânt și-au manifestat aprobarea față de „Raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară încheiată – anul fiscal 2018”, apreciind în mod special rezultatele amplului proces de reformă pe care l-a traversat organizația în ultimii 2 ani și eforturile deosebite, depuse în vederea amenajării, dotării, autorizării, încadrării cu personal și punerii în funcțiune a Restaurantului C.A.R.P. Oradea. Starea în care acesta se află, constituie desigur un motiv de mândrie pentru organizație.

În perioada 01-09.2017-31.12.2018, în baza măsurilor organizatorice dispuse prin cele 383 de decizii ale Consiliului Director, s-a realizat o creștere de 4,7 ori a resurselor financiare ale organizației, constând în depozite la termene la bănci, purtătoare de dobândă, titluri de stat, conturi curente etc. Lângă fiecare leu identificat în conturile C.A.R.P. Oradea după 65 de ani de activitate, într-un an și 4 luni (01-09.2017-31.12.2018) s-au mai adunat încă 3,7 lei, spre exemplificare, ca ordin de mărime, este vorba despre o creștere de la 1.000.000 de lei la aproximativ 1.000.000 de euro.

Faptul se datorează unui volum imens de muncă depus de către membrii Consiliului Director, ai Comisiei de Cenzori, personalul angajat cu C.I.M. (în perioada de referință, au fost ocupate posturile rămase vacante prin pensionare, fiind întreprinse demersurile legale în vederea angajării unui număr de 5 absolvenți de studii superioare în domenii reprezentative pentru activitățile specifice ale C.A.R.P. Oradea) și casierii/încasatorii de teren (mai mult de jumătate dintre aceștia au fost mandatați pe parcursul anului 2018).

Actual, C.A.R.P. Oradea constituie un model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență socială, date în competență prin prevederile Legii nr. 540/2002, pentru alte organizații similare din România, unele dintre acestea rugându-ne în mod constant să le transmitem draft-urile documentelor noastre de planificare, organizare, evidență și conducere a activităților.

Mai mult decât atât, avem solicitări pentru a le acorda împrumuturi!

Întrucât mandatul Consiliului Director s-a încheiat la data de 03.06.2019, Adunarea Generală i-a ales cu 45 de voturi „pentru” și 7 abțineri, pe noii membri ai Consiliului Director, după cum urmează: d-na ec. Maria Benea, d-l ing. Teofil Boji, d-l jr. Ioan-Teodor Lup, d-l ing. Grigore Morar, d-l ing. Ion-Radu Onchiș (consilieri membri permanenți) și d-na ec. Rodica Lazăr (consilier membru supleant). Mandatul Consiliului Director ales expiră la 03.06.2023.

Urmare a vacantării unui post de cenzor în cadrul comisiei de cenzori, prin expirarea mandatului fostului ocupant, Adunarea Generală l-a ales pentru această funcție, cu 52 de voturi „pentru”, pe d-l ec. contabil expert – autorizat, cadru didactic universitar Călin-Daniel-Vasile Lupaș.

Toți cei nominalizați sunt absolvenți de studii superioare în domenii considerate reprezentative pentru activitățile specifice ale C.A.R.P. Oradea, bucurându-se de aplauze îndelungate ale participanților, pe măsura prezentării CV-urilor, vizând carierele profesionale de excepție și funcțiile pe care le-au îndeplinit.

Cele mai reprezentative date ale bilanțului activității financiar-contabile pentru anul 2018, se referă la:

 • împrumuturi acordate = 3.827;
 • valoarea totală a împrumuturilor acordate = 14.053.659 lei (aprox 3.020.019 euro);
 • ajutoare de deces = 381;
 • valoarea ajutoarelor de deces acordate urmașilor foștilor membri = 184.905 lei (aprox 39.735 euro);
 • decontarea parțială a unor cheltuieli ocazionate de efectuarea de tratamente în stațiuni balneo-climaterice, pentru un număr de 114 membri;
 • valoarea deconturilor pentru tratamente =15.050 lei (aprox 3.234 euro);
 • ajutoare bănești nerambursabile, acordate unui număr de 5 membri aflați temporar în dificultate, în cuantum de 250 lei;
 • ajutoare bănești nerambursabile pentru un număr de 23 de nonagenari, în cuantum de 2.300 lei;
 • tichete cadou acordate cu ocazia Sărbătorilor Paștelui și Crăciunului 2018, unui număr de 5.200 membri, în valoare de 207.969 lei (aprox 44.691 euro). Suntem singura C.A.R.P. din România care acordăm această facilitate, anual, pentru un număr de jumătate dintre membrii noștri!
 • consultații oftalmologice și rame pentru ochelari gratuite, în baza parteneriatului cu firma Ivadum Oke, pentru un număr de peste 700 de pensionari;
 • din veniturile anului 2018, s-a realizat un excedent de 127.994 lei (aprox 27.505 euro);
 • valoarea totală a dobânzii anuale, acordată la fondul social al membrilor existent la 31.12.2017 = 265.567 lei (aprox 57.068 euro).

Dincolo de toate vicisitudinile care au marcat cei 67 de ani de activitate și funcționare neîntreruptă ai instituției noastre, C.A.R.P. Oradea rămâne cea mai puternică organizație cu caracter civic, de ajutorare mutuală, caritate și asistență socială din județul Bihor.

Mulțumiri sincere tuturor membrilor organizaţiei noastre pentru încrederea pe care ne-o acordă, colaboratorilor apropiați (doamna avocat Ana-Maria Crăciun, doamnele profesoare Antonela Ferche-Buțiu, Florica Bradu, prof. Liviu Buțiu, actorilor – doamna Fabian Aniko de la Teatrul de Stat Maghiar Oradea, domnul Eugen Țugulea, domnul Răzvan Vicoveanu de la Teatrul Regina Maria Oradea, realizatorilor de emisiuni radio-TV – domnul Bogdan Băcilă, domnișoara Loredana Roxin și doamna Mihaela Tatu, posturilor de radio Magic FM, KISS FM, Transilvania FM, Favorit FM și Plusz FM), pentru altruismul și empatia manifestate în promovarea serviciilor noastre de asistenţă socială, precum și instituțiilor deconcentrate ale statului (Instituția Prefectului Județului Bihor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Bihor, Agenția Națională de Administrare Fiscală Bihor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” – Bihor, Direcția Sanitar-Veterinară Bihor, Direcția de Sănătate Publică Bihor, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Oradea, Inspectoratul Poliției Județene Bihor), care ne-au controlat și coordonat activitatea pe parcursul anului 2018, acordându-ne sprijinul necesar în vederea desfășurării tuturor activităților în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, care reglementează domeniile noastre de interes.

Transmitem salutul nostru creștinesc, cordial, Preasfințiilor Lor Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei și Dr. Virgil Bercea, Episcopul Bisericii Române Unită cu Roma, greco-catolică, mulțumindu-le respectuos pentru spijinul moral constant pe care ni-l acordă. Vă încredințăm, Preasfințiile Voastre, de toată prețuirea noastră!

Pentru generațiile viitoare ale C.A.R.P. Oradea, s-a consemnat în procesul-verbal al Adunării Generale faptul că, activitatea s-a desfășurat în contextul primei zile de vizită efectuată în România, la invitația Președintelui

Republicii și a Primului-ministru, a Sanctității Sale Papa Francisc. “Să mergem împreună!” este laitmotivul care trebuie să ne călăuzească și nouă activitatea.