CONCURS I – pentru ocuparea unei funcții de contabil

Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea organizează CONCURS pentru ocuparea unei funcții de contabil.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații sunt următoarele:

 • să fie cetățean român;
 • să aibă calificarea necesară în domeniu, la nivel de cel putin studii medii (liceu economic sau cursuri de specializare postliceale);
 • vechime în muncă – 4 ani;
 • cunoștințe de operare calculator (WORD și EXCEL).

Actele necesare în vederea înscrierii la concurs:

 • cerere scrisă;
 • fotocopie carte de identitate;
 • diplomele de studii în original și fotocopie;
 • certificat de cazier judiciar;
 • curiculum vitae;
 • certificat medical, eliberat de către cabinetul de medicină a muncii S.C. ”MEDICRIS” S.R.L., cu mențiunea ”apt pentru concurs”;

Dosarele cu documentele solicitate în volum complet, vor putea fi depuse la secretariatul C.A.R.P. Oradea, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 13.00, până cel târziu la data de 02.03.2020 ora 12.00.

Concursul se va desfășura la data de 03.03.2020, la sediul CARP Oradea din str. Victor Babes nr.1, începând cu orele 17.00, după următorul program:

 1. Examen scris constând în răspunsuri la un număr de 20 întrebări, vizând cunoașterea legislației care reglementează domeniul C.A.R.P., respectiv:
 • O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
 • Legea 540/2002 privind Casele de Ajutor Reciproc a Pensionarilor;
 • Statutul C.A.R.P. Oradea, aprobat de Adunarea Generală a membrilor C.A.R.P. Oradea convocată în ședință ordinară la data de 31.05.2018 și Încheierea Judecătorească nr. 1583/2018, pronunțată în Dosarul nr. 9003/271/2018 al Judecătoriei Oradea;
 • O.G. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori;
 • Atribuțiile specifice postului cuprinse în ”Fișa postului”.

Fiecare răspuns corect va fi notat cu 0,5 puncte.
Pentru a fi declarați ”ADMIS” candidații trebuie să obțină nota minimă 7 (șapte).

 • 2. Interviu constând în prezentarea CV-ului, individual cu fiecare dintre candidații declarați ”ADMIS” la examenul scris.
 • 3. Proba practică constă în editarea unui text de 1(una) pagină în programul Microsoft Word.

Consiliul Director al CARP Oradea
prin ing. Onchiș Ion Radu