CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA

Control ANAF Bihor – August – Septembrie 2019

În perioada 28.08.2019-16.09.2019, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Oradea a făcut obiectul unui “control inopinat” efectuat de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, în baza Legii nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor Legii nr. 571 din 2003 și a Legii nr. 227 din 2015, privind Codul fiscal.

Controlul s-a desfășurat la sediul social al C.A.R.P.O. și a vizat perioada anilor fiscali 2014-2018.

Conform fișei de evidență fiscală, editată la data de 28.08.2019 de către organul de inspecție fiscală, C.A.R.P.O. nu figurează cu obligații față de bugetul consolidat al statului, calculate și declarate pe proprie răspundere.

Declarațiile fiscale obligatorii în relația cu organul fiscal teritorial sunt depuse la zi.

Au fost analizate veniturile, cheltuielile, excedentul și deficitul aferente anilor verificați, cu un accent deosebit pe cifrele rezultate din activitățile de natură economică desfășurate în perioada 2014-2018, plecȃndu-se de la plafonul anual de 15.000 €, prevăzut la art. 15, alin. (3), Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal. Datele reflectate în “Balanțele de verificare” întocmite la data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal, corespund cu cele evidențiate în Registrul contabil obligatoriu „Cartea Mare” și în „Bilanțurile contabile anuale”. Au fost controlate prin sondaj conturi contabile din Clasele a 4-a, a 6-a și a 7-a, sumele fiind în concordanță cu cele cuprinse în contractele de închiriere, de prestări servicii, de sponsorizare și în extrasele conturilor bancare.

Nefiind constatate nereguli, nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Față de constatările înscrise în procesul-verbal de control înregistrat sub numărul 593 din 16.09.2019, C.A.R.P. Oradea nu a formulat obiecții, acțiunea fiind consemnată în Registrul unic de control.