Despre CARP Oradea

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA este o organizație cu caracter civic, persoană juridică de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, apolitic, cu scop de caritate, de ajutorare mutuală și de asistență socială.

CARP ORADEA este o instituție financiar-nebancară,  a luat ființă, pentru prima dată în Oradea, la 19 mai 1952, în baza legii nr.21/1924, prin libera asociere a pensionarilor, desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile DECRETELOR 204/1951, 31/1954 și Legea nr. 13/1972. Este înscrisă în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României, sub numărul RE-PJR-05-021408/13.11.2006.

C.A.R.P. Oradea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare din România, cu privire la asociații și fundații, casele de ajutor reciproc și instituțiile financiar-nebancare și este înființată prin Încheierea nr. 42/A/2004, pronunțată de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 44/A/2004.

C.A.R.P. Oradea are ca scop principal sprijinirea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile și ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea foștilor membri, precum și prin prestarea unor servicii accesibile membrilor săi.

Pot fi membri C.A.R.P. Oradea pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, beneficiarii de ajutor social și membrii de familie, soț, soție, precum și copiii majori incapabili de muncă, aflați în întreținerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social, membri ai CASEI, și de asemenea și persoane care optează anticipat pentru calitatea de membru, deși nu se încadrează în categoriile enumerate anterior.

Înscrierea noilor membri în C.A.R.P. se face pe baza completării de către aceștia a unei cereri – formular tip, pe baza actului de identitate, a ultimului cupon de pensie sau adeverinței de venit.

Membrii de familie vor completa cererea pe baza actului de identitate, având asupra lor și carnetul de membru al soțului/părintelui, iar copiii incapabili de muncă vor prezenta și o copie a actului doveditor care atestă incapacitatea de muncă, eliberat de către organul competent, iar celelalte categorii de persoane, adeverința de venit.

Cererile de înscriere ca membri ai CASEI se aprobă de către CONSILIUL DIRECTOR AL CASEI și se semnează de președintele acestuia.

Pensionarii care doresc să devină membri ai C.A.R.P. Oradea, vor plăti o taxă de înscriere egală cu 1% din pensie, cotizația, contribuția lunară precum și valoarea imprimatelor în cuantumul stabilit de către Consiliului Director.

DREPTURI

Membrii C.A.R.P. Oradea au următoarele drepturi:
– să beneficieze de sprijinul și serviciile organizate  de C.A.R.P. Oradea, prevăzute la articolele 4 și 5 și aprobate de ADUNAREA GENERALĂ;
– să reprezinte ca delegați pe alți membri, la ADUNĂRILE GENERALE și să participe la dezbaterea problemelor și luarea hotărârilor;
– să aleagă și să fie aleși în CONSILIUL DIRECTOR SAU COMISIA DE CENZORI;
– să fie angajați pentru activitatea de CASIER/ÎNCASATOR DE TEREN și alte activități auxiliare sau pentru activități de prestări servicii,
conform legislației în vigoare.

OBLIGAȚII

Membrii C.A.R.P. Oradea au următoarele obligații:
– să respecte prevederile STATUTULUI, HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ȘI DECIZIILE CONSILIULUI DIRECTOR și să participe la îndeplinirea lor;
– să plătească lunar cotizația, contribuția și remiza stabilite prin decizia CONSILIUL DIRECTOR, în baza prevederilor statutare;
– să plătească lunar ratele stabilite la contractarea împrumuturilor rambursabile, prin următoarele mijloace de plată: la domiciliul acestora prin casierul/încasatorul de teren, la casieriile C.A.R.P. Oradea, prin virament bancar și altele;
– să plătească alte obligații stabilite prin statut;
– să nu manifeste atitudini potrivnice și defăimătoare la adresa CASEI;
– să comunice C.A.R.P. Oradea intenția de schimbare a domiciliului și orice modificare privind cuantumul pensiei/venitului, prezentând casierului/încasatorului de teren actul doveditor.

(1) Membrii C.A.R.P. Oradea au obligația să plătească lunar la fondul lor social minimum 1% din pensie, o contribuție a cărei valoare este stabilită prin decizie a CONSILIULUI DIRECTOR și o remiză pentru operațiunile de încasări.
(2) Remiza se achită în situația în care membrii plătesc obligațiile bănești atât la casieriile C.A.R.P. Oradea, cât si la domiciliul acestora, prin casierul/încasatorul de teren.
(3) Pentru a contracta împrumuturi rambursabile, membrii CASEI trebuie să-și creeze un FOND SOCIAL, în cuantumul stabilit prin decizie a CONSILIULUI DIRECTOR.
(4) Membrii C.A.R.P. Oradea, beneficiari de ajutor social ( soț, soție, copii) vor plăti lunar la fondul social minimum 0,5% din cuantumul pensiei soțului (părintelui).