Protecția datelor personale

CARP Oradea se conformează cerințelor RGPD

Așa cum probabil deja ați aflat, începând cu 25 Mai 2018 intră în aplicare Regulamentul UE 2016/679 (RGPD) și, o dată cu el, se stabilesc regulile care asigură cetățenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Încrederea pe care ne-o acordați apelȃnd la serviciile CARP Oradea înseamnă foarte mult pentru noi și, deoarece odată cȃștigată, această încredere trebuie să o și menținem în timp, dorim să aveți convingerea că siguranța și confidențialitatea datelor dvs. sunt și rămȃn prioritate zero pentru noi.

În acest sens, dorim să vă aducem la cunoștință că în Consiliul Director al CARP Oradea a fost adoptat Planul de măsuri pentru aplicarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), plan care prevede, printre altele:

1) Prelucrarea și transferul de date personale în cadrul CARP Oradea sunt permise și se vor executa numai în următoarele situații:

· Cȃnd persoana vizată și-a dat în mod explicit consimțămȃntul, prin formularul de înscriere în CARP Oradea;
· Cȃnd este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizată și CARP Oradea sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la cererea pesoanei vizate;
· Cȃnd este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între CARP Oradea și un terț;
· Cȃnd este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea națională, ordinea publică sau siguranța națională, pentru buna desfășurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, cu condiția ca datele să fie prelucrate în legătură cu acest scop și nu mai mult timp decȃt este necesar;
· Cȃnd este necesar pentru a proteja viața, integritatea fizică sau sănătatea persoanei vizate;
· Cȃnd intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice, ori a unei cereri privind informații care pot fi obținuțe din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

2) Membrii organelor de conducere și control ale CARP Oradea, salariații și mandatarii care acţionează sub autoritatea CARP Oradea și care au acces la date cu caracter personal, nu pot să le prelucreze decât pe baza procedurilor și instrucţiunilor CARP Oradea, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale. CARP Oradea este obligată să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

3) Se interzice oricărui angajat, casier/încasator de teren să transmită către terți date cu caracter personal, inclusiv după terminarea raporturilor de muncă sau de colaborare cu CARP Oradea. În acest scop, toți angajații, membrii organelor de conducere și control, mandatarii CARP Oradea vor semna un angajament. Acest angajament se va păstra pe toată durata colaborării, lȃngă contractul de muncă sau de mandat al persoanei în cauză. Prin grija Compartimentului Secretariat, pȃnă la data de 01.06.2018, toate persoanele vizate de această măsura au semnat și predat acest angajament la registratura CARP Oradea.

4) Organele de conducere și control, salariații și casierii/încasatorii de teren CARP Oradea vor asigura membrilor CARP Oradea, în activitatea curentă de îndeplinire a obligațiilor statutare și a atribuțiilor de serviciu, exercitarea următoarelor drepturi:

· dreptul la informare;
· dreptul de acces la date;
· dreptul de intervenţie asupra datelor;
· dreptul de opoziţie;
· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
· dreptul de a se adresa justiției.

5) La încheierea contractelor cu furnizorii de servicii, procesatori de date personale, CARP Oradea are în vedere respectarea prevederilor Art. 28 RGPD. Legat de acest aspect, dorim să vă informăm că am luat toate măsurile necesare astfel încȃt datele dvs. cu caracter personal să nu fie transmise fără temei legal nici unui terț. În același timp, în concordanță cu normele de securitate și conform clauzelor de confidențialitate, ne vom limita în a transmite datele dvs. către terții noștri, furnizori de servicii specifice, strict cu privire la respectarea obligațiilor contractuale pe care le avem cu dumneavoastră și în concordanță cu scopul îndeplinirii acestora. Astfel, vom transmite acele date strict necesare către diverși furnizori de servicii specifice, de exemplu și fără a ne limita la: servicii de curierat, servicii de facturare și management al facturilor, servicii de tip CRM (management date contact), servicii de hosting și asigurare a soluțiilor de stocare și backup etc.

6) CARP Oradea va desemna o persoană dedicată cu privire la protecția datelor (DPO), care are competențele tehnice și legale din domeniul protecției datelor, care poate fi contactată de către persoanele fizice și juridice și în mod direct, conform precizărilor RGPD. Datele de contact vor fi comunicate în timp util pe site.

CONSILIUL DIRECTOR AL CARP Oradea